Regulamin

REGULAMIN Sklepu bponline.pl

I. Postanowienia ogólne

 • 1.1. Właścicielem Sklepu Internetowego www.bponline.pl jest firma BPCANADIAN SHINGLES, z siedzibą ul. Hutnika 5, 41-300 Dąbrowa Górnicza, NIP: 6292471493, REGON: 361044762 zwana dalej Sklepem.
  Kontakt pod numerem telefonu: 32 261 49 99, adresem e-mail: [email protected].
  Numer rachunku bankowego Sklepu: ING: 23-1050-1272-1000-0092-0841-4939
 • 1.2. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.
 • 1.3. Stroną dokonującą zakupów w Sklepie jest osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (osoba pełnoletnia) lub każda osoba prawna, której siedziba znajduje się na terytorium Polski lub w innym kraju - zwana dalej Klientem.
 • 1.4. Wszystkie ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Wszystkie ceny podane są w PLN.
 • 1.5. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient, składając zamówienie, składa jednocześnie propozycję zawarcia umowy.

II. Zamówienia

 • 2.1. Podstawą złożenia zamówienia jest wypełnienie formularza zamówienia w Sklepie www.bponline.pl .
 • 2.2. Przyjęcie przez Sklep każdego złożonego zamówienia jest potwierdzane drogą e-mailową.
 • 2.3. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w następnym dniu roboczym od zaksięgowania na rachunku wpłaty dokonanej przez Klienta. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie przez Klienta formularza zamówienia.
 • 2.4. Zastrzegamy sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości, a w szczególności zamówień zawierających omyłki pisarskie, błędy spowodowane działaniem serwera bądź oprogramowania oraz zamówień niezawierających adresu e-mail, numeru telefonu, bądź też w których adres e-mail lub numer telefonu zostały błędnie podane.
 • 2.5. Do każdej umowy sprzedaży wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT wystawiana jest z dniem, w którym wszystkie zamówione przez Klienta towary są wyprodukowane, skompletowane i gotowe do wysyłki.
 • 2.6. Zamówienia w Sklepie można składać przez cały rok, 24 godziny na dobę.
 • 2.7. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 • 2.8. Wypełnienie danych w formularzu zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta przez BP CANADIAN SHINGLES (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883.). Dane osobowe Klienta będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane, odsprzedawane ani użyczane osobom trzecim lub instytucjom.
 • 2.9. Dostęp do danych osobowych posiada jedynie administrator Sklepu.
 • 2.10. Każdy Klient, który wypełnił formularz zamówienia ma możliwość dostępu do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie pisząc na adres administratora [email protected].
 • 2.11. Zamówienie jest realizowane przez Sklep jeśli nastąpi zaksięgowanie wpłaty dokonanej przez Klienta na rachunku bankowym Sklepu wg zasad pkt. 3.1 lub zapłata gotówką w siedzibie Sklepu.
 • 2.12. Sklep przekaże konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy na trwałym nośniku tj. na adres e-mail Klienta podany w formularzu zamówienia, najpóźniej w chwili dostarczenia zamówionego towaru.

III. Formy płatności

 • 3.1. Klient ma do wyboru formy płatności dostępne na stronie: https://bponline.pl/dostawa_platnosci
 • 3.2. Numer rachunku bankowego, wybrany sposób płatności, kwota przelewu oraz dane do przelewu zostaną wysłane drogą elektroniczną na adres e-mail podany w formularzu zamówienia. W tytule przelewu należy wpisać nr zamówienia lub nr przesłanej przez Sklep faktury proformy.
 • 3.3. W przypadku anulowania zamówienia przez Klienta lub odstąpienia od umowy, gdy zamówienie zostało opłacone przez system PAYU, zostanie potrącona kwota w wysokości 2,0% wartości zwrotu. Wartość potrącenia wynika z kosztów obsługi płatności w systemie PAYU. Wartość zwrotu zostanie zwrócona na konto przesłane przez Klienta pocztą elektroniczną.

IV. Faktura

 • 4.1. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 roku, w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. 10.249.1661), faktura VAT nie wymaga podpisu oraz stosownie do paragrafu 3 ust.1 rozporządzenia Ministra Finansów jw., faktury mogą być przesyłane w formie elektronicznej po uprzedniej akceptacji odbiorcy faktury. Kupujący wyraża zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej podczas składania formularza zamówienia.
 • 4.2. Faktura jest wysyłana w formie elektronicznej w pliku PDF na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

V. Realizacja zamówienia

 • 5.1. Podane ceny sprzedaży nie obejmują kosztów wysyłki.
 • 5.2. Koszty wysyłki są uzależnione od aktualnych cen firm transportowych, gabarytów zakupionych produktów, ich ilości oraz wagi.
 • 5.3. Koszty wysyłki zamówionego towaru na terenie kraju pokrywa Sklep lub Klient zgodnie z zasadami znajdującymi się na stronie Dostawa Towaru.
 • 5.4. W procesie składania zamówienia, system automatycznie wylicza koszty dostawy.
 • 5.5. Ewentualne koszty dostawy doliczane są do ceny sprzedaży i łącznie stanowią kwotę do zapłaty lub pobrania.
 • 5.6. Sklep zastrzega sobie możliwość braku dostępności określonego towaru, o czym klient zostanie poinformowany za pomocą e-maila.
 • 5.7. Dostawa towaru odbywa się w sposób określony w zamówieniu. Zamawiając towar w Sklepie Klient otrzymuje przesyłkę na adres wskazany w formularzu zamówienia.
 • 5.8. Przy każdym towarze podany jest czas realizacji zamówienia. Jest to czas od rozpoczęcia realizacji zamówienia do chwili wysłania zamówionych towarów ze Sklepu, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze (bez sobót i niedziel, oraz świąt). Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości. Chyba, że nastąpią inne ustalenia.
 • 5.9. Czas wykonania zamówienia związany jest z możliwościami produkcyjnymi producentów oraz dostępnością danego artykułu. Z reguły wynosi on do 14 dni, jednak w uzasadnionych przypadkach (np. przy większej ilości towaru, na którego wykonanie potrzeba więcej czasu) może się przedłużyć, o czym każdorazowo Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub e-mailem. Maksymalny czas realizacji zamówienia – 60 dni.
 • 5.10. Czas wykonania zamówienia może ulec przedłużeniu na skutek nieprzewidzianych i niezależnych od Sklepu okoliczności takich jak: siła wyższa, problemy z terminową dostawą zamówień przez dostawcę świadczącego usługi pocztowe/kurierskie itp.
 • 5.11. Pod pojęciem siły wyższej rozumie się trzęsienie ziemi, działanie wiatru, pary, wody, elektryczności, ognia, zagrożenia atakiem o charakterze zbrojnym lub terrorystycznym, zamknięcie zakładu przez pracodawcę (lock-out) lub producenta lub dostawcę, rozruchy, strajki, zamieszki, demonstracje, przerwy w dostawie towarów i usług oraz zdarzenia pozostające poza ekonomicznym wpływem Sklepu.
 • 5.12. Dostawy realizowane są w dni robocze w godzinach prac firm spedycyjnych (w godzinach 7:00 - 15:00). W niektórych wypadkach po wcześniejszym uzgodnieniu, dostawa może być realizowana w soboty lub po godzinie 15:00, ale wiąże się to z dodatkową opłatą o czym klient zostanie poinformowany za pomocą poczty e-mail.
 • 5.13. Dostawa towaru odbywa się za pomocą firm spedycyjnych w ciągu 24/48 godzin od odebrania przesyłki z magazynów Sklepu.
 • 5.14. Każdy towar wysłany za pomocą firmy kurierskiej jest monitorowany i ubezpieczony. W razie kradzieży cała wartość przesyłki zostaje zwrócona.
 • 5.15. O dacie wysyłki Klient informowany jest za pomocą poczty elektronicznej.
 • 5.16. Klient ma prawo wglądu w zawartość przesyłki oraz sprawdzenia jej kompletności w obecności osoby odpowiedzialnej za transport (kierowca, kurier).
 • 5.17. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za brak dostawy wynikający z błędnego podania adresu przez Klienta lub nieodebrania przesyłki.
 • 5.18. W przypadku nieodebrania przesyłki za pierwszym razem przesyłka zostanie wysłana ponownie na wskazany uprzednio przez Klienta adres. Ponowny ewentualny koszt wysyłki pokrywa Klient.
 • 5.19. Niezależnie od uprawnień opisanych powyżej, w przypadku braku towaru w Magazynie lub braku możliwości wykonania zamówienia Klienta, Sklep ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty złożenia zmówienia. Jeżeli przewidywany termin wykonania zamówienia jest dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni, Sklep ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie przewidzianym do wykonania danego zamówienia. Jeśli zapłata za towar nastąpiła z góry – Sklep zwróci Klientowi należność za towar, w ciągu 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od odstąpienia od umowy.
 • 5.20. Dostawa Towaru nie obejmuje wniesienia towaru do obiektu.
 • 5.21. Odbiór Własny towaru z siedziby Sklepu jest możliwy po wcześniejszym poinformowaniu Klienta na adres e-mail, telefonicznie lub za pomocą SMS, w terminie podanym na stronie: Dostawa Towaru

VI. Odbiór Towaru

 • 6.1. Niezwłocznie po odebraniu towaru, Klient ma obowiązek sprawdzić zawartość przesyłki w obecności osoby wydającej towar pod względem zgodności z zamówieniem, w zakresie: ilości, ewentualnych uszkodzeń. W celu złożenia reklamacji w zakresie uszkodzenia towaru bezwzględnie wymagane jest spisanie w obecności kuriera protokołu reklamacyjnego.
  Jeżeli uszkodzenia towaru zostaną zauważone po odjeździe kuriera należy skontaktować się z firmą kurierską w terminie 24 godzin od dostawy (telefon znajduje się na liście przewozowym) i zażądać ponownego przyjazdu kuriera w celu spisania protokołu. Jedynie poprawnie spisany protokół uszkodzenia towaru umożliwi wymianę towaru na nowy lub uzyskanie odszkodowania.
  Protokół reklamacyjny, dokładnie opisujący rodzaj niezgodności towaru z zamówieniem lub rodzaj uszkodzeń towaru wraz z dokumentacją zdjęciową uszkodzeń należy przesłać drogą elektroniczną w ciągu 48 godzin od odebrania przesyłki na adres: [email protected]
 • 6.2. Przyjęcie przesyłki bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu uszkodzenia towaru. Wszelkie reklamacje dotyczące uszkodzeń towaru mogą być zgłaszane w terminie 48 godzin od chwili odbioru przesyłki. Po tym terminie reklamacje związane z uszkodzeniem towaru nie będą rozpatrywane.

VII. Reklamacje i zwroty

 • 7.1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U 2014r. poz. 827) konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania towaru, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do regulaminu. Oświadczenie może być przesłane pocztą na adres Sklepu.
  Towar zwracany nie może być używany oraz powinien być oryginalnie zapakowany.
 • 7.2 Klient nie ponosi kosztów odstąpienia od umowy i zwrotu towaru, chyba że Klient wybrał sposób dostarczenia zwracanego towaru w inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep. W takim wypadku Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów, ponad wartość najtańszej przesyłki.
 • 7.3 W przypadku odstąpienia od umowy Klient ma obowiązek zwrócić towar na adres podany przez Sklep lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sklep do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sklep zaproponował, że sam odbierze rzecz. Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w przypadku gdy adres na jaki została dokonana dostawa towaru jest oddalony od siedziby Sklepu do 50 km, Sklep w może zaproponować Klientowi odbiór towaru w miejscu dostawy. Jeśli Sklep nie złoży w tym zakresie oświadczenia w ciągu 24 godzin od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Klient zobowiązany jest zwrócić towar na adres podany przez Sklep.
 • 7.4 Sklep zwróci Klientowi nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy z tym, że zwrot płatności nastąpi nie wcześniej niż po otrzymaniu towaru z powrotem lub dostarczeniu przez Klienta dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, z tym zastrzeżeniem, iż w przypadku zapłaty gotówką zwrot płatności zostanie dokonany na rachunek bankowy klienta wskazany w treści oświadczenia o odstąpieniu lub wskazany w inny sposób.
 • 7.5. Sklep dokłada wszelkich starań, aby dane techniczne, zdjęcia i opisy umieszczonych w sklepie towarów były jak najbardziej zgodne z rzeczywistością. Niemniej jednak zawsze istnieje możliwość wystąpienia błędów podczas dokonywanej aktualizacji (np. cen, konfiguracji, itd.) – ewentualne rozbieżności zostaną skorygowane w trakcie realizacji zamówienia.
 • 7.6. Różnice pomiędzy wizualizacją towaru dostępnego w Sklepie wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itd.) nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego towaru w Sklepie.
 • 7.7. Wszelkie towary dostępne w Sklepie są towarami fabrycznie nowymi i sprawnymi oraz objęte są gwarancją producentów.
 • 7.8. Gwarancja producentów nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, spowodowanych działaniem z zewnątrz m.in. podczas transportu.
 • 7.9. Reklamacjom nie podlegają wady produktów stanowiące opisane przyczyny ich przeceny w wyprzedaży. Pozostałe produkty podlegają reklamacjom zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.
 • 7.10. Reklamację należy zgłosić w terminie 48 godzin od momentu odbioru zamówionego towaru. Reklamacje przyjmowane są wyłącznie przed zamontowaniem towaru.
 • 7.11. Reklamację należy zgłosić na adres mailowy: [email protected], w treści maila należy opisać dokładnie jakie wady posiada zamówiony towar. Prosimy również o załączenie zdjęć towarów, na których wyraźnie widać wykryte wady, co pozwoli na przyśpieszenie procedury reklamacyjnej.
 • 7.12. Reklamację można również zgłosić w formie pisemnej na adres: BP CANADIAN SHINGLES, ul. Hutnika 5, 41-300 Dąbrowa Górnicza
 • 7.13. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej do 10 dni roboczych od ich wpłynięcia.
 • 7.14. Towar wadliwy zostanie naprawiony lub wymieniony na nowy jeśli naprawa nie będzie możliwa.

VIII. Postanowienia końcowe

 • 8.1. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 • 8.2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie https://bponline.pl . Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia niniejszego regulaminu będą realizowane na podstawie dotychczasowych zasad.
 • 8.3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Wszelkie zmiany obowiązują od daty opublikowania ich na stronie https://bponline.pl
 • 8.4. W sprawach nieuregulowanych powyższym dokumentem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.